Algemene adviezen omtrent gasflessen kopen

Gassen zijn een gevoelig materiaal. De hoogste veiligheidsnormen dienen dus te worden gerespecteerd. Onderstaand onze adviezen.

Vervoeren van gasflessen

  1. Zorg dat de gaskraan volledig gesloten is door deze met de klok mee te draaien.
  2. Bind de gasfles goed vast

Veiligheidsetiket en zegel

Bij gasflessen kopen moet u letten op het veiligheidsetiket (zwarte vlam op witte achtergrond). Ook zijn alle volle flessen voorzien van een plastiek zegel met merk. Is dat niet zo, dan is de kans groot dat de flessen illegaal werden gevuld. Met alle mogelijk risico’s van dien.

Tijdige keuring

Om de veiligheid te garanderen is het ook noodzakelijk dat de gasflessen tijdig gekeurd worden. U vindt de datum van de laatste keuring terug op het plaatje van de gasfles. De volgende keuring dient binnen de tien jaar te gebeuren. Deze datum staat ook vermeld op de fles.

Dampdichtheid

Aangezien de dampdichtheid ten overstaan van lucht groter is dan 1 zijn beide gassen en om het even welk mengsel ervan, zwaarder dan lucht. De gassen die eventueel ontsnappen zullen snel naar de grond zinken en zich daar verspreiden. Het zijn stapelgassen. Ze mengen zich uiterst traag met lucht zodat ze zeer lang in diepere gedeelten kunnen blijven hangen. De opslagplaatsen moeten voorzien zijn van een degelijke buitenverluchting aan de onderkant. Gezien het brand- en ontploffingsgevaar is het normaal dat verplaatsbare drukhouders voor propaan en butaan niet mogen worden ingegraven en niet mogen worden opgesteld in:

  • lokalen waarvan de bodem lager gelegen is dan de begane grond;
  • de omgeving van keldertrappen of elke opening in verbinding met de ondergrond;
  • de omgeving van rioolmonden, putten, keldergaten of keldervensters, ook al is dit in open lucht.

Kookpunt

Uit het kookpunt van beide stoffen kunnen belangrijke wetenswaardigheden afgeleid worden. Onder atmosferische druk zal propaan op -42°C koken en dus overgaan van vloeibare naar gasvormige fase. Voor butaan is het kookpunt theoretisch gelijk aan -1°C.

Gezondheid

LPG's (Liquid Petroleum Gasses) bevatten in zuivere toestand geen schadelijke elementen en zijn dus niet giftig. Bijgevolg is er geen gevaar bij de inademing van de gassen. Wel dient er voldoende zuurstof te zijn om verstikking te voorkomen. Inademing van tamelijk hoge concentraties gedurende een lange periode heeft een licht verdovende werking en geeft aanleiding tot braaklust en hoofdpijn. Butaan en propaan zijn enkel samengesteld uit koolstof en waterstof en bijgevolg verbranden zij proper in ideale omstandigheden onder vorming van CO2 (koolzuurgas) en N2 (stikstof). LPG’s in vloeibare toestand kunnen vrieswonden veroorzaken indien er huidcontact is. Dit is te wijten aan de vlugge verdamping van het product en de hiermee gepaard gaande warmteonttrekking aan de omgeving.

Last but not least

  • Butaan en propaanflessen dienen gevuld bij een erkend vulcentrum.
  • Nooit laten vullen bij een bedrijf dat geen licentie van het ministerie heeft.
  • Overvulling kan catastrofaal zijn.
  • Wegen is de enige manier om risicovrij te vullen.
  • Scherm gasflessen steeds tegen elke mogelijke warmtebron af.

Vragen?

Contacteer ons

of bel naar 09 383 65 15